§1 Słownik pojęć

1. Sprzedawca – PHU Gał-Gum Wojciech Gałęziewski, ul. Zimowa 1C, 10-380 Olsztyn

2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.galgum.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.

3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).

4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

5. Regulamin – niniejszy regulamin.

6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony bieżnikowane.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

 

 

§2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.

4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

5. Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.

 

 

§3 Jakość Towarów

1. Opony bieżnikowane sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi, pochodzącymi z linii produkcyjnej Sprzedającego.

2. Ze względu na komfort i zadowolenie Kupujących, Sklep sprzedaje opony nie starsze niż 24 miesiące od daty produkcji.

 

 

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

- za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz,

- przez telefon – 505 340 544

- pocztą elektroniczną (e-mail na adres: gal-gum@wp.pl).

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

 

 

 

§5 Koszty dostawy

Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący wedle stawki przypisanej konkretnemu Zamówieniu. O wysokości kosztów dostawy Towaru Kupujący jest informowany w trakcie  składania Zamówienia.

 

 

 

§6 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

- gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem),

 

- przelewem tradycyjnym na wskazany rachunek bankowy,

- za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Dot-Pay.

 

 

 

 

 

§7 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu jest podanie przy wypełnianiu interaktywnego formularza prawdziwych danych osobowych i kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia interaktywnego formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcia Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Towaru nie jest wiążąca.

3. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 1-2 dni robocze.  

4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem kuriera.

6. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje wraz z przesyłanym Towarem. Dokument sprzedaży oraz gwarancja wraz z listem przewozowym umieszczone są w foliowej kieszonce, która jest przyklejona do przesyłki. Nieotrzymanie dokumentu sprzedaży przez Kupującego należy niezwłocznie zgłosić Sprzedającemu.

 

 

§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

Odbierając dostarczony przez kuriera Towar,  Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

 

 

§9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. do dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta.

2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem na adres gal-gum@wp.pl.

3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach.

4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Konsument ponosi wszelkie koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 7 dni od dnia otrzymania zwróconego Towaru.

7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone przelewem bankowym na konto podane przez Konsumenta.

8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. Zwrotowi podlega Towar nieeksploatowany przez Konsumenta. Opona eksploatowana, to taka, która została zamontowana na felgę samochodową lub taka, której bieżnik został poddany długotrwałemu kontaktowi z podłożem skutkującemu starciem pierwotnej powłoki bieżnika.

 

 

§10 Gwarancja

1. Firma ,,Gał-gum ,,udziela gwarancji na opony bieżnikowane.

 

2. Gwarancja obowiązuje do momentu zużycia rzeźby bieżnika, jednak nie dłużej niż 2 lata od daty sprzedaży. Przez zużycie rzeźby bieznika należy rozumieć jego całkowite lub miejscowe zuźycie do wysokości 1,6 mm.

 

 

3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne, materiałowe, bądź konstrukcyjne ujawnione w oponie w okresie gwarancji.

 

 

4.Gwarancja nie obowiązuje w przypadku:

 

 

- Nieprawidłowego przechowywania,

- Nieprawidłowego montażu lub demontażu,

- Eksploatacji na niesprawnym technicznie pojeździe,

- Uszkodzeń mechanicznych,

- Naprawy opony, która ma związek przyczynowy ze stwierdzoną wadą,

- Eksploatacji na nieodpowiednim ciśnieniu,

- Eksploatacji niezgodnej z przeznaczeniem.

 

 

5. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy  lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: gal-gum@wp.pl

 

 

6. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

 

 

7. Sprzedawca przez okres 6 m-c od zakupu bezpłatnie odbiera reklamację celem weryfikacji wady. Po upływie tego okresu Kupujący wysyła Towar na koszt własny. Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest przygotować, wedle dyspozycji Sprzedawcy, Towar do wysyłki za pośrednictwem kuriera wysyłanego przez Sprzedawcę.

 

 

8.Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przedłożenie karty gwarancyjnej i dowodu zakupu wraz z reklamowanym wyrobem.

 

 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Kupujący otrzymuje nowy, wolny od wad Towar.

 

 

10. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji przez producenta Kupujący zobowiązany jest do zwrotu kosztów transportu reklamowanego Towaru, oraz odbiór nieuzasadnionej reklamacji z jego magazynu. Na odbiór nieuzasadnionej reklamacji Kupujący ma 14 dni po tym okresie reklamowany towar zostaje zutylizowany.

 

 

11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta (wobec Sprzedawcy) wynikających z niezgodności towaru z umową w oparciu o Ustawę z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 z 2002 r. póz 1176 z póz. zm.).

 

 

12. Za niezgodności, szkody, utracone korzyści oraz koszty poniesione przez nabywcę (postój pojazdu, demontaż itp.) w wyniku reklamowania opony nie będą rekompensowane przez producenta.

 

 

13.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji wysyłamy do klienta nowe opony, pozbawione wad. W przypadku nieuznania reklamacji przez producenta Kupujący jest zobowiązany w ciągu 14 dni do odbioru opon. Po przekroczeniu tego terminu opony są przekazywane do utylizacji.  

 

§11 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 13 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 

 

§12 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. 

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.